2018-12-11

Судалгаа тайлан

 • Суралцагчийн тоо, судалгаа тайлан
 • 2017-09-20
 • Баасанням
 • 641

Бакалавраар : Төмөр замын үндсэн 7 мэргэжлээр 4 жилийн сургалт

Бакалавраар : Төмөр замын үндсэн 7 мэргэжлээр 4 жилийн сургалт

 • Менежмент /041301/
 • Зүтгүүрийн аж ахуй /104101/
 • Вагоны аж ахуй /104102/
 • Төмөр замын барилга, замын аж ахуй /073202/
 • Төмөр замын хүнд машин механизмын ашиглалт /071601/
 • Төмөр замын автоматик ба телемеханик  /071603/
 • Цахилгаан хангамж /071305/

Бакалаврын :         1-р курст 197 оюутан
                                  2-р курст 169 оюутан
                                  3-р курст 155 оюутан
                                  4-р курст 276 оюутан
Магистр

 • Тээврийн үйлчилгээ /Е10410101/

                     Магистрын : 20 оюутан

Техникчээр:  Төмөр замын үндсэн 7 мэргэжлээр 3 жилийн сургалт

 • Төмөр замын ашиглалтын техникч /3115-65/
 • Зүтгүүрийн техникч /3115-60/
 • Вагоны техникч /3115-61/
 • Замын техникч /3115-62/
 • Төмөр замын машин механизмын техникч /3115-63/
 • Дохиолол төвлөрүүлэлт хориглолтын техникч /3115-64/
 • Цахилгааны техникч /3113-17/

Техникчийн:     1-р курст 205 оюутан
                          2-р курст 112 оюутан
Техникч эчнээ: 1-р курс 135 оюутан

          Нийт : 1269 оюутан
Өмнөх хуудасруу буцах