2019-03-26

Номын сангийн журмаас

 • Номын сан
 • 2018-10-23
 • Баасанням
 • 227

Төмөр замын дээд сургуулийн номын сангийн үйлчилгээний журам, ном, сурах бичиг, гарын авлагыг гэрээр олгох хугацаа, ажиллах цагийн хуваарь

ТӨМӨР ЗАМЫН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН НОМЫН САНГИЙН  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРМААС

 Номын сангийн үйлчилгээ

 1. Доктор, профессор багш, ажилтан, оюутан суралцагчид нь иргэний үнэмлэх болон ТЗДС-ийн оюутны үнэмлэхээр номын санд үйлчлүүлэх эрхтэй.
 2. Номын санч нь оюутны үнэмлэхтэй уншигчдын захиалгын үндсэн дээр 3 хүртэлх ном, сурах бичиг, гарын авлагыг уншлагын танхим болон гэрээр олгоно.
 3. Уншлагын танхимаар үйлчлүүлж байгаа уншигч нь ном, сурах бичиг, гарын авлагыг зөвхөн танхимаар авч ашиглах ба хэрэглэж дуусмагц номын санчид эргүүлэн өгч эргэлтэнд оруулна.
 4. Хэрэв уншигч ном,сурах бичиг, тогтмол хэвлэлийн хуудаснаас урж тасдан гэмтээсэн тохиолдолд БСШУ-ны сайдын 2017 оны 11-р сарын 08-ны өдрийн 415 тоот тушаалаар батлагдсан “Алдагдсан буюу гэмтээсэн ном, хэвлэлийг нөхөн төлүүлэх журам”-ын дагуу номын санг хохиролгүй болгоно.

 

 1. Уншигч дор дурьдсан эрх эдэлнэ.
  1. ТЗДС-ийн удирдлага, багш, ажилтан, суралцагчид сургуулийн номын сангаар үнэ төлбөргүй үйлчлүүлэх;
  2. Ая тухтай орчинд цагийн хуваарийн дагуу чимээгүй шуугиангүй орчин бүрдүүлж үйлчлүүлэх, харилцааны соёлыг эрхэмлэх;
  3. Электрон болон програмаас хайлт хийсэн үндсэн дээр өөрийн сонирхсон ном хэвлэлийг авч хэрэглэх;
  4. Номын сангийн үйл ажиллагааны талаар санал хүсэлтээ илэрхийлэх;

 

2. Уншигч дор дурьдсан үүрэг хүлээнэ.

 1.   Уншигч номын сангийн үйлчилгээний журмыг биелүүлэх;
 2.   Номын сангаас авсан ном, сурах бичиг хэвлэлийн бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах;
 3. Номын санчийн тавьсан  шаардлагыг биелүүлэх;
 4. Уншигч нь ном зохиол хэвлэлийн хуудсан дээр тэмдэглэх, нугалах, урж таслах, гэмтээхгүй байх;
 5. Уншигч ном үрэгдүүлж гээгдүүлсэн  тохиолдолд энэхүү журмын 5.1-5.11 заалтуудын дагуу номын санг хохиролгүй болгох;

3. Уншигчийн дараах үйлдлийг зөрчил гэж үзнэ. Үүнд:

 1. Номын сангаар үйлчлүүлэх оюутны үнэмлэхийг бусдад дамжуулах;
 2. Ном хэвлэлийн хуудсан дээр тэмдэглэх, нугалах, урж гэмтээх;
 3. Номын  санчийн зөвшөөрөлгүй ном авч гарах;
 4. Номын хугацаа хэтрүүлэн ашиглах;
 5. Ном, сурах бичиг, тоног төхөөрөмж эд хогшлыг эвдэж гэмтээх;
 6. Гадуур хувцастай орох, утсаар ярих, чанга ярих, тоглох, хүнсний зүйл авч орох;
 7. Ажилтан, ажилчидтай зүй бус харьцах, доромжлох;
 8. Зөрчлийн шинж чанар, хохирлын хэмжээг харгалзан дараах шийтгэлийг ногдуулна.
  1. Сануулах;
  2. 7-60 хүртэлх хоногоор үйлчилгээний эрх хаах;
  3. Хохирлыг 2 нугалж төлүүлэх;
 9. Энэхүү  журмын 3.7.3;  3.7.6-д заасан зөрчлийг анх удаа гаргасан бол сануулах, дахин зөрчил гаргавал 7-30 хүртэл хоногоор үйлчилгээний эрхийг хаана.
 10. 3.1; 3.2; 3.5; 3.7-д заасан зөрчлийг гаргавал 7-14 хүртэл хоногоор үйлчилгээний эрхийг хаана.
 11. Журамд заасан зөрчлүүдийг удаа дараа зөрчвөл 5-н сараас 1 жил хүртэлх хугацаагаар   үйлчилгээний эрхийг хаана.
 12. Гэрээр олгосон номыг заасан хугацаанаас хэтрүүлэн ашиглавал хэтэрсэн хоног тутамд 1000 төгрөгийн (ном тус бүр) торгууль ногдуулна.
 13. Унишигчид сургуулийн номын сангийн электрон каталогийг opac.must-library.edu.mn  хаягаар орж ашиглана.
 14. Ном, сурах бичиг, гарын авлагыг гэрээр олгохдоо номын тоо, эргэлтээс хамаарч энэхүү   журмын хоёрдугаар хавсралтад заасан хугацаагаар олгоно.
 15. Номын сангийн үйлчилгээний ажиллах цагийн хуваарийг энэхүү журмын гуравдугаар хавсралтад заасны дагуу мөрдөнө.

4. Номын сангийн ном хэвлэлийг нөхөн төлүүлэх

 1. Номын сан нь ном хэвлэлийг нөхөн төлүүлэхдээ  Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 11-р сарын 8-ны өдрийн 415 тоот тушаалаар батлагдсан  “Алдагдсан буюу гэмтээгдсэн ном, хэвлэлийг төлүүлэх журам”-ыг мөрдлөг болгоно.
 2. Уншигч, номын санчдын хариуцлагыг өндөржүүлэх зорилгоор номын фондын ном, хэвлэл, хэвлэмэл материалыг үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн тохиолдолд ном хэвлэлийг нөхөн төлүүлж номын санг хохиролгүй болгоно.
 3. Ном, сурах бичиг, тогтмол хэвлэл, CD, хэвлэмэл материалыг  үрэгдүүлсэн, ихээр гэмтээсэн бол.   үүнд:

- ном , сурах бичгийг 5-аас дээш хуудас урж гэмтсэн

- хавтас нь бvрэн салж ашиглах боломжгүй болсон

- номын хуудас дээр зурж тэмдэглэсэн

- зураг, схем, диаграммыг тасдаж авсан

- CD, аудио, видео хуурцаг зэрэг хэвлэмэл болон хэвлэмэл бус материлыг  дахин ашиглах боломжгүй  болгон гэмтээсэн тохиолдолд ижил хувь (зохиогч, хэвлэсэн он тохирсон) буюу дараагийн онуудад хэвлэгдсэн гарсан аль нэг хувилбараар нөхөн  төлж хохирлыг барагдуулна.

4. Номын төлбөрт хуулбарласан ном хэвлэл, бичлэгийн стандарт хангаагvй CD,  хэвлэмэл материалыг авахгүй.

5. Тогтмол хэвлэл, сонин, сэтгүүл үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн тохиолдолд уг хэвлэлийн зохих дугаарыг нөхөн төлнө.

6. Уншигч үрэгдүүлсэн ном, сурах бичиг, гарын авлага, тогтмол хэвлэл, сэтгүүл, бусад хэвлэмэл бус материалын төлбөрийг мөнгөн хэлбэрээр барагдуулах тохиолдолд үнийн дүнг гурав нугалан төлүүлнэ.

 
Өмнөх хуудасруу буцах