2019-01-21
lorem ipsum dolor sit Төсөл хөтөлбөр
lorem ipsum dolor sit Шинэ мэдээ
lorem ipsum dolor sit Номын сан

Эшлэл, зүүлтийг хэрхэн бичих вэ?

  • Эрдэм шинжилгээний мэдээлэл
  • 2019-01-17
  • 20

Судалгааны ажлын явцад мэдээллийг олон эх сурвалжаас олж авч тэдгээрийг харьцуулж, үнэлэх зайлшгүй шаардлагатай тулгардаг. Нөгөө талаас судалгааны ажил нь дан ганц судлаачийн үзэл бодол, ололтоор бүтээгдэх нь хангалттай бус юм.

Дэлгэрэнгүй ...

Танилцуулга